Bağlama Kütüğü Cezalarında Son Durum – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Bağlama Kütüğü Cezalarında Son Durum

Değerli dostlarımız,

Maliye Bakanlığı’nın, Liman Başkanlıklarına dağıtılmış bulunan, Bağlama Kütüğü cezaları konusunda ne yapılacağına ait görüşüne ilişkin yazının sonuç kısmı aşağıdaki gibidir.

Amatör denizci dostlarımızdan gelen sorular dikkate alınarak DUYURULUR:


Bu itibarla, 5237 sayılı Kanunun zaman bakımından uygulamaya ilişkin söz konusu hükümlerine göre işlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamayacak, böyle bir cezaya hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri ortadan kalkacaktır. Ayrıca, suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanun hükümleri farklı ise failin lehine olan kanun hükmünün uygulanması ve infaz olunması gerekecektir.

Bu nedenle, 01.11.2011 tarihine kadar (bu tarih hariç) mülga 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12’nci maddesine istinaden verilen ve bu tarih itibarıyla;

  1. Tahsil edilmiş olan idari para cezalarının iade edilmemesi,
  2. Tahsil edilmemiş olan idari para cezalarının tahsil için vergi dairesine gönderilmeyerek iptal edilmesi,
  3. Tahsil için vergi dairelerine gönderilmiş olan idari para cezalarının tahsilinden vergi dairelerince vazgeçilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca mülga 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci maddesine göre 01.11.2011 tarihinden önce verilen ve bu tarihten sonra (bu tarih dâhil) tahsil edilmiş olan idari para cezalarının cezaya muhatap olanın talebi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi de dikkate alınarak red ve iade edilmesi gerekmektedir.


Özet olarak:

  1. Ceza için idari yaptırım kararı 01.11.2011 tarihinden önce verilerek, tekne sahibi tarafından yine bu tarihten önce ödenmiş para cezalarının geri alınması söz konusu değildir.
  2. Para Cezası, hangi tarihte verilmiş olursa olsun, tekne sahibi tarafından henüz ödenmemişse, ödenmeyecek, vergi daireleri bu cezaları tahsilden vazgeçeceklerdir.
  3. Para cezası, 01.11.2011’den önce verilmiş olmasına rağmen, bu tarihte veya sonrasında ödenmiş ise tekne sahibinin ilgili kanun uyarınca başvurması halinde geri alınabilecektir.

ADF

Bir cevap yazın