Kurullarımız

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

Mehmet Serhat Belli

Mustafa Seyhan Evlioğlu

Mustafa Tuyan

Güven Bozdağ

Metin Akman

( Başkan )

( Başkan Yardımcısı )

Genel Sekreter )

Sayman )

Üye )

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Ertekin Sezer

İlker Danışoğlu

Fulay Makbule Özonur

Sezai Çimenoğlu

Yaşar Batur

 

 

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler

Bülent Sırrı Suda

Derya Özdemir

Behzat Kumbasar

 

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Erhan Tezel

Muharrem Fırat

Hakan Küpeli

Kuruluş

Amatör Denizcilik Federasyonu, Aralık 2002 tarihinde 8 kurucu dernek tarafından kuruluş kararı alınmış ve tüzüğü 26 Mayıs 2003 tarihinde Dernekler Masası’nca onaylanarak tescil edilmiştir.

AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU (ADF)

Amatör Denizcilik Federasyonu su üstü ve sualtında yapılan tüm spor ve spor dışı etkinliklerle uğraşan dernekleri bir araya getiren bir kuruluştur. ADF, deniz, göl ve akarsularda, kısaca su ortamlarında herhangi bir maddi karşılık beklemeden faaliyette bulunan Amatör Denizcilere hizmeti amaçlar.
Federasyon;

 • Amatör denizciliğin ve amatör denizcinin gelişmesine katkıda bulunmak, amatör denizciliği teşvik etmek, topluma amatör denizciliği sevdirmek, insanları amatör denizciliğe özendirmek,

 • Amatör denizcilikte etik kuralların, standartların ve belgelendirme koşullarının geliştirilmesi ve korunmasını sağlamak, bu amaçla eğitim kurumları ile işbirliği yapmak,

 • Amatör denizcilerin karşılaştıkları sorunların çözümü için, dünya düzeyindeki uygulamaları inceleyerek varılan sonuçları oluşturulacak yüksek katılım oranlı bir platforma taşımak,

 • Üye dernekler arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek,

 • Deniz spor dalları ile uğraşan derneklerin, sivil toplum örgütlerinin ve bir derneğe üye olup olmadıklarına bakılmaksızın bireylerin sorunlarını öğrenmek, yasal dayanakları, yasalara uygunsuzlukları saptamak, ilgili merciler nezdinde uygulama değişiklikleri, modernizasyonu ve harmonizasyonu için çalışmak, bilgi toplayarak düşünce üretmek ve yaymak,

 • Amatörler denizcilik için yeterli ve çağdaş bir temel eğitim programı hazırlamak, bu programın üye derneklerde uygulanması için gerekli yasal ortamın hazırlanmasında etkin olmak, amatör denizcilerin sevdikleri uğraşlarında güven içinde huzur bulmaları ve mutlu olmaları için çalışmak,

 • Amatör Denizci Yeterlik Belgesi sınavlarını düzenlemek ve bu belgeleri verebilmek için yasal tabanın oluşturulmasına çalışmak,

 • Hangi türden olursa olsun, amatör denizcilere ait özel teknelerin barınma sorunlarına çözüm aramak, bulmak, öneriler üretmek, mevcut barınakların kullanım şekillerinin yeniden saptanmasına ve buralarda amatör denizciliğin gelişmesine olanak sağlayacak yasal ve fiziki yapılaşmanın başlatılmasına, üye derneklerin buralarda üstlenecekleri yükümlülük ve sorumlulukların belirlenmesinde etkin olmak,

 • Amacına ulaşmak için özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek arayıp bulmak, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve sonuçlandırmak,

 • Güçlenmek için , üye derneklerin kendilerine üye olmayan, ancak sorunu bulunan deniz severlere de kapılarını açarak amatör denizcilerin dernek üyeliğine zorlanmadan özendirilmelerini ortak politika haline getirmek,

amacıyla Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında değişen Dernekler Kanununun tanıdığı yeni haklara dayanarak kurulmuş; sayıları giderek artan üye derneklerle birlikte konuları ve sorunları önemlerine bağlı öncelikler sıralaması içinde ele almaya başlamıştır.

Tüzük

AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ

MADDE 1 – FEDERASYONUN ADI

Federasyonun adı “AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU” dur, aşağıdaki maddelerde “Federasyon” adıyla anılmıştır. Federasyonun kısa adı “ADF”dir.

MADDE 2 – FEDERASYONUN MERKEZİ

Federasyonun merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

MADDE 3 – KURUCU DERNEKLER

3.1 Amasra Yelken Kulübü Derneği,

3.2 Ankara Yelken Kulübü Derneği,

3.3 Ataköy Marina Yacht Club Derneği,

3.4 Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği,

3.5 Bodrum Yelken İhtisas Kulübü Derneği,

3.6 Ege Açıkdeniz Yarış Kulübü Derneği,

3.7 Kemer Yat ve Yelken Kulübü Derneği,

3.8 Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü Derneği,

MADDE 4 – AMAÇ VE FAALİYETLER

Federasyon; su üstü ve sualtında tüm spor ve spor dışı etkinlikler ile uğraşan dernekleri bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur.

Federasyon, deniz ve içsuların kullanılmasında amatörlüğün ve sporun yaygınlaştırılmasını amaçlar. Bu amacın gerçekleştirilmesi için amatör denizcilere ait belgeler ile özel teknelerin kayıt ve belgelendirilmesi usulünün basitleştirilmesinin, amatörlerin iç ve dış pazarlardan edinecekleri yeni veya kullanılmış tekneler üzerindeki ağır vergi ve yükümlüklerin kaldırılmasının, barınma sorunlarına çözüm bulunmasının gerektiğini her zeminde anlatır, çözüm önerilerini sunar.

Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

4.1. Üyesi derneklerle birlikte barınaklarda görev üstlenir ve amatör denizcilerin bu barınaklardan faydalanmasına olanak sağlayacak yapılanmayı oluşturur

4.2. Görsel ve basılı medyadan faydalanır, toplantılar, seminerler, sempozyumlar ve paneller düzenler, platformlar kurar, platformlara katılır.

4.3. Günlük, haftalık, aylık gibi muhtelif zaman fasılaları dâhilinde veya bu gibi herhangi bir periyoda bağlı olmaksızın her türlü gazete, mecmua, kitap, ansiklopedi, bülten, broşür, risale, matbua ve sair diğer çeşitli mevkute ile bu gibi muhtelif basın ürünleri ve fikir ve sanat eserlerini bu konudaki mevzuat hükümleri ve icabında gerekli müsaade ve ruhsatları üzerine yurtiçinde veya yurtdışında kendi veya başkaları adına veya nam ve hesabına çıkartır, basar, yayar, yayımlar çoğaltır, satar, dağıtır, pazarlar yahut çıkarttırır, bastırmak, yaydırmak, yayımlamak, çoğalttırmak, sattırmak, dağıtımını yaptırmak, pazarlatmak gibi basın yayın ve matbaacılık sektörünün bütün faaliyetlerinde bulunur.

4.4. Amatör denizciliği doğrudan veya dolaylı ilgilendiren yasal düzenlemeler üzerinde görüş saptar, öneriler üretir, bu amaçla toplantılar düzenler, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunur ve kamuoyunu aydınlatır.

4.5. Özel Öğretim Kurumu kurar. Öğretim programları düzenler, kurslar açar, sınavlar yapar, belge ve dereceler verir, kütüphane ve bilgi bankası kurar, bunlardan üyelerinin yararlanmasını sağlar. Resmi kurum ve kuruluşlarla sözleşmeler imzalar, sözleşmeler gereğince yetki devralır, belge düzenler ve sair işlemleri yapar.

4.6. Deniz ve su sporlarını geliştirip yaygınlaştırmak amacıyla yarışma, gezi, piyango, balo ve benzeri etkinlikler düzenler.

4.7. Amacını gerçekleştirmek için taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar, ihtiyaç fazlası taşınır ve taşınmaz malları satar, taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hakları tesis ve terkin eder.

4.8. Yardım Toplama Kanunu ve bu Tüzük hükümleri çerçevesinde yardım toplar. Tüzük hükümleri çerçevesinde yardım ve bağış alır, piyango, balo ve benzeri etkinlikler düzenler.

4.9. Gereken izinleri alarak, benzer amaçlı ulusal ve uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

4.10. İktisadi işletme açar, Türk Ticaret Kanununa göre kurulacak şirketlere kurucu ortak veya Türkiye’de kurulmuş şirketlere ortak olur.

4.11. Temsilcilikler açar.

Federasyonun faaliyet alanı: Federasyon, sosyal ve sportif alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

 

MADDE 5 – ÜYELİK

Genel kurulunda, Federasyona katılma kararı almış ve kuruluş amacı Federasyon’un amaçlarına uygun olan her dernek, federasyona üye olmak için başvurabilir.

Federasyona üye olmak için genel kurul kararı gerekir. Üye olmak isteyen derneğin üyelik kararı “Derneğimizin Amatör Denizcilik Federasyonu’na üye olmasına, Amatör Denizcilik Federasyonu tüzüğünde belirtilen amaçları ve federasyonun organlarının teşekkül şeklinin kabulüne, Amatör Denizcilik Federasyonu Genel Kurullarında, derneğimizi temsil etmek üzere asıl üyelerimiz arasından adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları belirtilen üç temsilci

……….. …………. (TC kimlik No ———– ),

……….. …………. (TC kimlik No ———– ),

……….. …………. (TC kimlik No ———– ),

seçilmesine, temsilcilik yetki ve görevlerinin, yerine yenisi seçilinceye kadar sürmesine, derneğimizin üyelik başvurusunu ve başvuru işlemlerini yerine getirmek, tamamlamak, federasyondan gelen bildirimleri temsilcilere duyurmak üzere Yönetim Kuruluna yetki ve görev verilmesine oyçokluğuyla/oybirliğiyle karar verildi.” şeklinde alınmış olmalıdır.

Temsilciler, temsilcisi olduğu üye derneğin genel kurul kararı ile değiştirilmediği sürece Federasyon Genel Kuruluna katılırlar. Dernek temsilcilerinin adı, soyadı, TC kimlik numaraları ve elektronik posta ve tebligat adresleri üyelik başvurusunda belirtilir.

MADDE 6 – ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELENMESİ

Üye olmak isteyen dernek, Genel Kurul’unda aldığı katılma kararının yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından onaylanmış sureti ile yazılı olarak Federasyona başvurur.

Yönetim Kurulu kendisine ulaşan üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde inceleyerek başvurunun kabul veya reddini karara bağlar.

Üyeliğe kabul kararı; üye olmak isteyen derneğin, üyeliğe kabul edildiği, üyeliğe kabul bildiriminden itibaren 20 gün içinde federasyonun o yıl için belirlenmiş aidatını ödemezse, üyelik talebinin ve üyeliğe kabul kararının kendiliğinden ortadan kalkacağı belirtilerek, alınır. Karara uygun bildirim, derneğe yazılı olarak ulaştırılır.

MADDE 7 – ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

Üyeliğe kabul bildirimi üzerine, anılan süre içinde yıllık aidatını tam olarak ödemeyen derneğin, üyelik talebi ve üyeliğe kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar, yönetim kurulu bu hususta ikinci ve açıklayıcı bir karar almak zorunda değildir. Anılan sürede yıllık aidatını ödeyen dernek, üye kayıt defterine kaydedilir ve üyelik sıfatını kazanır.

MADDE 8 – ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

Üyelik, Federasyondan çıkma, çıkarılma veya üyenin tüzel kişiliğini kaybetmesi ile sona erer.

8.1 Üyelikten Çıkma: Üye, üyelikten, kendi Genel Kurulunda bu yönde alacağı bir kararla çıkar. Çıkma kararı, federasyon Yönetim Kuruluna bildirilir. Çıkma tarihi, çıkma kararının verildiği tarihtir.

8.2 Üyelikten Çıkarılma: Federasyon üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Federasyon tüzüğü ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak,

b) Aidat borcu nedeniyle Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılamamış olmak,

c) Olağan Genel Kurula katılma hakkı olmasına rağmen geçerli mazereti olmaksızın katılmamış olmak.

8.3Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz:

Federasyon Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde çıkarma kararını vermeye yetkilidir. Ancak 8.2. madde (b) ve (c) de açıklanan sebebinin doğduğu tarihten itibaren 6 ay geçtikten sonra çıkarma kararı verilemez.

Çıkarma kararı, ilgili üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.

8.4 Üyelikten çıkan veya çıkarılan üye dernek, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon mal varlığında hak iddia edemez.

MADDE 9 –   ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

9.1 Asıl Üyelik: Bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş derneklerdir.

9.2 Onursal Üyelik: Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve değerli katkılar sağlamış, amatör denizciliğin gelişmesi için çaba sarf etmiş, yol gösterici rol oynamış, ancak 5253 sayılı Dernekler Yasası hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan tüzel kişilerle gerçek kişilere bir teşekkür ve dostluk ifadesi olarak en çok iki yıl süreli olmak koşuluyla Yönetim Kurulu Kararı ile tanınmış bir unvandır.

Genel Kurul toplantılarına; onursal üye tüzel kişiler iki temsilci gönderebilirler. Onursal üye gerçek kişiler ise kendileri katılabilirler.

Onursal üyelerin seçme ve seçilme haklarıyoktur.

MADDE 10 –   FEDERASYONUN ORGANLARI

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

MADDE 11 – GENEL KURUL

Genel Kurul, Federasyonun en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel Kurul; yıllık aidatını ödemiş ve Federasyona hiçbir şekilde borcu olmayan asıl Üye Derneklerin katılmasıyla teşekkül eder. Üye Derneklerin, Federasyonun Genel Kuruluna katılmaları, Federasyon Tüzüğünün 5. Maddesine uygun şekilde, kendi Genel Kurullarında seçtikleri temsilcileriyle sağlanır.

Üye Derneklerin Temsilcileri, Federasyon Genel Kurulu’nda vekilleri ile temsil edilemezler.

MADDE 12- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde üç yılda bir Mart ayında olağan olarak toplanır. Federasyon ayrıca, Yönetim veya Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü ya da Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

MADDE 13 – ÇAĞRI USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi; yazılı olarak bildirilmek veya üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14- TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Toplanmak için üye temsilcilerinin salt çoğunluğu değil, toplantıya katılma hakkı bulunan üye sayısının salt çoğunluğu aranır. Her üyenin en az bir temsilcisinin toplantıda hazır bulunması, üyenin Genel Kurulda temsili için yeterlidir. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde durum bir tutanakla saptanır.

İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Toplantının yapılabilmesi için toplantıya katılma hakkı bulunan her üyenin en az bir temsilcisinin hazır bulunması yeterlidir, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

MADDE 15-TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul toplantısına katılacak üye temsilcileri, kimlik kartlarını gösterip Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre yeter sayıda üyenin temsili sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Genel Kurulun açılışını takiben, toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ile iki sekreterden oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurul yalnız gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak, toplantıda temsil edilen üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

MADDE 16 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

16.1 Federasyon organlarını seçmek.

16.2 Federasyon Tüzüğünü değiştirmek.

16.3 Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının görüşmek, faaliyet ve hesaplardan ötürü ibra etmek.

16.4 Yönetim Kurulu’nun hazırladığı bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek.

16.5 Federasyonun bir konfederasyona katılmasına veya bir konfederasyondan ayrılmasına karar vermek.

16.6 Gerektiğinde Federasyona taşınmaz satın almak, bina veya tesis inşa ettirmek, mevcut taşınmazları satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon leh veya aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.

16.7 Yönetim Kurulu tarafından verilecek kesin üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak.

16.8 Federasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek.

16.9 Yasada ve Tüzükte Genel Kurul’a verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 17- ADAYLARIN BİLDİRİMİ

Kurullara seçilecek aday listeleri ve/veya başvuruları Divan Başkanlığına sunulur.

Başkanlık Divanı aday listelerini ve/veya aday başvurularını Federasyon mührü ile onaylayıp imzalayarak, bir örneğini alındı belgesi karşılığında ilgilisine verir. Divan Başkanlığının, adayları Genel Kurul’a duyurmasından sonra verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir. Adaylar ve listeler, Divan başkanlığınca toplantı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

MADDE 18- OY VERME İŞLEMİ

Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Her üyenin bir oy hakkı vardır. Açık oylama, her üye derneğe bir adet olmak üzere teslim edilen oylama işareti yoluyla kullanılır. Kapalı oylamada bu oy, her üyenin temsilcilerinden bir tanesi tarafından kullanılır. Üyelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için, Başkanlık Divanı toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurur.

Federasyon Kurullarının seçiminde, üye dernek adına oy kullanacak temsilci, kimliğini ve Genel Kurul’a giriş kartını sandık başında bulunan görevliye verir. Üye temsilcisi, oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümde bulunan, Federasyon damgasını ve Başkanlık Divanı’nın imzasını taşıyan zarflardan birine, “Yönetim Kurulu” ve “Denetleme” Kuruluna” ait oy pusulalarından seçtiklerini koyduktan sonra sandığa atar. Üye dernek adına oy kullanan üye temsilcisi, listedeki isminin karşısını imzaladıktan sonra kimliğini geri alır.

Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir. Çizilmiş veya başka işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir. Ancak, oy pusulalarında çizilen isimler yerine başka isimler yazılabilir. Çizilmemiş isimler geçerlidir. Her sandık için yeteri kadar kapalı bölme hazırlanır.

MADDE 19- OYLARIN TASNİFİ, SAYIMI VE SEÇİM SONUÇLARININ İLANI

Oylar verildikten sonra; oy kullanan üye temsilcisi sayısı, listedeki imzalarla karşılaştırılır. Sonra sandıklar açılıp zarflar sayılır. Zarf adedi, oy kullanmış üye sayısından fazla çıkarsa, durum bir tutanakla saptanır. Listeye göre oy kullanmış üye temsilcilerinin imza sayısından fazla çıkan zarflar yok edilir.

Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinden birisine imzası karşılığında teslim edilir.

MADDE 20 – SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

Kurullardan birisine seçilmek üzere aday olmuş her temsilci, kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna, Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda bulunabilir.

MADDE 21- İDAREYE BİLDİRME

Genel Kurul sonrasında Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine göre bildirim işlemleri süresi içinde tamamlanır.

MADDE 22 – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, üye temsilcileri arasından üç yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından bir Başkan, bir veya daha fazla Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman Üye seçerek görev bölüşümü yaparlar. Diğer üyelere de Federasyon faaliyetleri ile ilgili görev bölüşümü yapılır.

İstifa eden her Yönetim Kurulu üyesi, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul’a karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

İstifa veya başka bir nedenle kuruldan ayrılan her asıl üyenin yerine yedek üyelerden birisi göreve çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri aşağıdaki gibidir:

22.1. Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

22.2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak

22.3. Genel kurulun verdiği yetki ile Federasyona taşınmaz satın almak, bina veya tesis inşa ettirmek, mevcut taşınmazları satmak ya da gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon leh veya aleyhine ipotek tesis ve terkin ettirmek,

22.4. Taşınır satın almak ve satmak,

22.5. Taşınmaz kiralamak, kiraya vermek, federasyon lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ve terkin ettirmek,

22.5. Temsilcilik açmak,

22.6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

22.7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

22.8. Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

22.9. Federasyonun tüzüğünde belirtilen ve münhasıran genel kurul kararı gerektirmeyen faaliyetlerine ilişkin her çeşit kararı almak ve uygulamak, gerektiğinde iç yönetmelikler düzenlemek,

22.10. Federasyonun faaliyetine giren konularda Resmi kurum ve kuruluşlarla sözleşmeler imzalamak,

22.11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 23- YÖNETİM KURULU’NUN ÇALIŞMA USULÜ

Yönetim Kurulu, Federasyon işlerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanarak yedi gün önceden Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine duyurur. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, Başkanın bulunmadığı halde bir Başkan Yardımcısı yönetir

MADDE 24- YÖNETİM KURULUNUN MÜNFESİH SAYILMASI

Her ne sebeple olursa olsun, Yönetim Kurulu üye sayısı; yedek üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısınınsalt çoğunluğundan aşağı düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 25 – FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI

Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu, kararının uygulanması için birlikte hareket etmek koşuluyla herhangi iki üyesini yetkilendirir.

Federasyonun parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Ödemeler Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcıları, genel sekreter ve sayman üyenin herhangi ikisinin imzalarını taşıyan çek veya ödeme talimatıyla yapılır.

Yönetim Kurulu Federasyon kasasında günlük işlerin yürütülmesi için yeterli miktarda para bulundurabilir. Yönetim Kurulu Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır.

Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaş, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıttan düşülüp piyasa bedeli ile satılabilir.

MADDE 26- DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca üç yıllık görev süresi için, hukuki ve mali konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE 27- DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu, Federasyonun gelir-gider hesaplarını, bunların dayandığı belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler.

Denetleme Kurulu bu amaçla;

27.1.Kasayı sayar, giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını inceler,

27.2.Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu’nu uyarır,

27.3.Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na verir,

27.4.Denetleme sonuçlarına göre, gerekiyorsa, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister,

27.5.Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler,

27.6.Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder

27.7.Denetleme görevini, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar; sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel  Kurula sunar,

27.8.Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

27.9.Denetleme sonunda, usulsüz veya Federasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın saptanması halinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

MADDE 28- DANIŞMA TOPLANTISI

Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü haller dışında, yılda en az bir defa olmak üzere Yönetim kurulu tarafından Danışma Toplantısı düzenlenir. Danışma toplantısına üye dernek başkanları veya belirleyeceği temsilcisi katılır. Toplantıyı Federasyon Başkanı yönetir. Danışma toplantılarında, ortak sorunlarla ilgili araştırmalar ve çözüm yolları üzerinde çalışmak ve rapor hazırlamak üzere gruplar görevlendirilebilir, gruplar iki aylık dönemlerde hazırladıkları ara raporlarını yönetim kuruluna, sonuç raporunu da bir sonraki danışma toplantısına sunarlar.

MADDE 29- DANIŞMA TOPLANTISI KONULARI

Danışma toplantısında federasyonun, üye derneklerin ve federasyonun ortak sorunları görüşülür, tavsiye vetemenni kararları alınır.

MADDE 30 – BÜTÇE

Yönetim Kurulu dilerse yıllık bütçeler hazırlayabilir.

MADDE 31- FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

31.1 Yıllık aidat.

Üye Dernekler, Genel Kurul tarafından saptanan aidatı ait olduğu yılın 28 Şubat tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler. Genel Kurul her yılın aidatını farklı saptayabilir.

31.2 Sosyal ve sportif etkinliklerden elde edilecek gelirler,

31.3 Özel Öğretim Kurumu, dergi, gazete, kitap, telif, reklam gelirleri,

31.4 Bağışlar ve yardımlar,

31.5 Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler,

31.6 Kiralardan ve işletmelerden sağlanacak gelirler,

31.7 Diğer gelirler.

MADDE 32- DEFTERLER VE MUHASEBE

Yönetim Kurulu 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın 11’nci maddesinde belirtilen defterleri tutmak, belgelere dayalı, açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

Ayrıca, üye aidatı tahakkuk ve tahsilini takip etmek üzere, yardımcı defter ile yeteri kadar muhasebe yardımcı defteri gibi işlemlerini kolaylaştırıcı defterler de tutar. Bu yardımcı defterler için noter onayı gerekmez.

MADDE 33- SÖZLEŞMELER

Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm sözleşmeler Yönetim Kurulu Kararı ile olur.

MADDE 34- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 35- İÇ YÖNETMELİK

Federasyonun işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek bir iç yönetmelikte belirlenir. Bu yönetmelik ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.

MADDE 36- AMBLEM VE FORS

Federasyonu temsil edecek amblem ve forsun yapılmasına ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul karar verir. Üyeler kendi amblem ve forslarının yanında Federasyon amblem ve forsunu da kullanabilirler

MADDE 37- FESİH VE TASFİYE

Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Amatör Denizcilik federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Türkiye Yelken Federasyonu’na devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 38- ATIF

Bu tüzükte açıklık olmayan konularda Türk Medeni Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 39- YÜRÜRLÜK

Bu tüzük, kurucu  üye  dernekler tarafından imzalanarak kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Tüzük değişiklikleri, tüzüğün son şeklinin her sayfasının Federasyon Yönetim Kurulu tarafından imzalanmasıyla yürürlüğe girer.

MADDE 40- TEMSİLCİLİK AÇILMASI:

Federasyon, gerekli gördüğü yerlerde Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilikler, Federasyon genel kurullarında temsil edilmezler.

MADDE 41- FEDERASYONUN İÇ DENETİMİ

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 42- FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma banka kredisiyle taşınır, taşınmaz mal ve hizmet almak konularında olabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

Üyeliğe Davet

Amatör Denizcilik Federasyonu’na üye olacak derneklerin izleyeceği yol ile tüzüğümüz ve yasal düzenleme gereği aranacak koşullarla ilgili bilgilendirme.

1. Dernekler Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde; “Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca üyelik başvurusuna, dernek tüzüğünün eklenmesi gerekir. Federasyon Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu değerlendirirken, derneğin amacının Federasyonun kuruluş amacına uygunluğunu öncelikle inceleyecektir.

2. Dernekler Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi b bendi gereğince “Dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti” üyelik başvurusuna eklenecektir. Üye olmak üzere başvuran derneğin tüzüğünde “aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek federasyon kurmak veya aynı amaç taşıyan federasyona katılmak” hükmünün yer alması gerekir.

3. Üyeliğe başvuracak derneğin genel kurulunda, aşağıdaki örnek kararın alınması gereklidir:


Gündem maddesi: Amatör Denizcilik Federasyonuna üye olunması ve temsilci atanması/seçilmesi.

Konu, Genel Kurulumuz tarafından ayrıntılı olarak incelendi.

1.     Kuruluş amaçları aynı olan derneklerin bir araya gelerek kurdukları Amatör Denizcilik Federasyonu tüzüğünün, tarafımızdan da kabul edildiğine; derneğimizin üye olarak Amatör Denizcilik Federasyonu’na katılmasına; üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte derneğimizin;

2.     Amatör Denizcilik Federasyonu Genel Kurullarında,

       1.     Asıl üyelerimiz arasından, aşağıda ad, soyadı ve T.C. kimlik numaraları bulunan 3 temsilci tarafından temsil edilmesine,

               Temsilci ……….. …………. (TC kimlik No ———– )

               Temsilci ……….. …………. (TC kimlik No ———– )

               Temsilci ……….. …………. (TC kimlik No ———– )

       2.     Temsilcilerin, ADF Genel Kurulunda derneğimizin oyunu ne şekilde kullandıklarını bir raporla Derneğimizin Yönetim Kuruluna bildirmelerine,

       3.     Bu temsilcilerimizin, teklif edildikleri ve seçildikleri takdirde Amatör Denizcilik Federasyonu organlarında veya komisyonlarında görev almalarının uygun olduğuna,

       4.     Amatör Denizcilik Federasyonu organlarında veya komisyonlarında üstlendikleri görevlerini nasıl yerine getirdikleri ve görev aldıkları dönem içindeki gelişmeler hakkında, her takvim yılı    sonunda Derneğimiz Yönetim Kurulunu bir raporla bilgilendirmelerine,

        5.     Her temsilcinin, temsilci sıfatının, yerine yenisi seçilene kadar sürmesine,

oybirliğiyle/oyçokluğuyla karar verildi.


Üye olan derneklerin temsilci değişikliği yapılacak Genel Kurullarında ise aşağıdaki şekilde karar alınması uygun olacaktır:

Derneğimizin, üyesi olduğu, Amatör Denizcilik Federasyonu Genel Kurullarında,

1. Asıl üyelerimiz arasından, aşağıda ad, soyadı ve T.C. kimlik numaraları bulunan 3 temsilci tarafından temsil edilmesine,

Temsilci ……….. …………. (TC kimlik No ———– )

Temsilci ……….. …………. (TC kimlik No ———– )

Temsilci ……….. …………. (TC kimlik No ———– )

2. Temsilcilerin, ADF Genel Kurulunda derneğimizin oyunu ne şekilde kullandıklarını bir raporla Derneğimizin Yönetim Kuruluna bildirmelerine,

3. Bu temsilcilerimizin, teklif edildikleri ve seçildikleri takdirde Amatör Denizcilik Federasyonu organlarında veya komisyonlarında görev almalarının uygun olduğuna,

4. Amatör Denizcilik Federasyonu organlarında veya komisyonlarında üstlendikleri görevlerini nasıl yerine getirdikleri ve görev aldıkları dönem içindeki gelişmeler hakkında, her takvim yılı sonunda Derneğimiz Yönetim Kurulunu bir raporla bilgilendirmelerine,

5. Her temsilcinin, temsilci sıfatının, yerine yenisi seçilene kadar sürmesine,

Oybirliğiyle/Oyçokluğuyla karar verildi.

Üyelerimiz
 • ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
 • ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
 • ADANA AMATÖR DENİZCİ SPOR KULÜBÜ
 • AMASRA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • ANKARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • ANTALYA KONYAALTI SUALTI SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
 • ANTALYA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • AKÇAABAT YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
 • BODRUM AÇIKDENİZ YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • BODRUM DENİZCİLİK VE YELKENCİLİK SPOR KULÜBÜ
 • BURGAZ YELKEN KULÜBÜ SU SPORLARI DERNEĞİ
 • BURHANİYE YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ
 • CKA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • ÇEŞME YELKEN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • ÇANAKKALE YELKEN SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
 • EGE AÇIK DENİZ YAT KULÜBÜ DERNEĞİ
 • EMR WINDSURF VE YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • ERA BODRUM YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • EREĞLİ YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
 • GEMLİK YELKEN KULÜBÜ GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ
 • GÜNEY EGE YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • İÇMELER AMATÖR DENİZCİLER DERNEĞİ
 • İSKENDERUN YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
 • İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • İZMİT YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • İZMİR RÜZGAR SÖRFÜ (WINDSURF) YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • KALAMIŞ YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • KARAMÜRSEL YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ YELKEN ŞUBESİ
 • KDZ EREĞLİ AMATÖR DENİZCİLER DERNEĞİ
 • KEMER BELEDİYE SPOR YAT VE YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • KUŞADASI YELKEN İHTİSAS SPOR VE YAT KULÜBÜ DERNEĞİ
 • KÜÇÜK KUYU – İDA YELKEN VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ
 • MARİNA DRAGOS YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
 • MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • MARTI MARİNA YATÇILIK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • MARMARA AÇIKDENİZ YAT KULÜBÜ DERNEĞİ
 • MARMARİS ULUSLAR ARASI YAT KULÜBÜ DERNEĞİ
 • MERSİN YELKEN İHTİSAS VE YAT KULÜBÜ
 • OLİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • PENDİK DENİZ YAT VE YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • PİRİ REİS DENİZCİLİK DERNEĞİ
 • RİZE DENİZ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • SAMSUN YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • SAMSUN AMATÖR DENİZCİLER DERNEĞİ
 • SAMSUN 19 MAYIS YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • SİNOP AÇIKDENİZ YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • SOLO YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
 • SUADİYE YACHT KULÜBÜ DERNEĞİ
 • TEKİRDAĞ YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ
 • TEOS YAT VE YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • TURGUTREİS BELEDİYE YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ
 • TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ
 • TRABZON YAT VE YELKEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • YAT VE TEKNE ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (YATED)