Mavi Kart Uygulamaları 2019/1 – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

Mavi Kart Uygulamaları 2019/1

DENİZCİ MİLLET OLUNMASI VE İNSANIMIZIN DENİZLE BULUŞMASININ ÖNÜNDEKİ TEMEL ENGELLER

Denizci millet olmamız ve amatörlerin denizle buluşmasının önündeki pek çok sorunu (4 B) (1 M) diye özetleyebiliriz.

Bunlar; Bayrak, Barınma, Bağlama Kaydı, Belgelendirme ve Mavi kart uygulamalarıdır. Bu raporda sadece, amatör denizcilere tekne sattıracak cezalar yazılmasına neden olabilecek Mavi Kart Uygulamaları incelenmiştir.

 

MAVİ KART; Mavi kart sistemi bayrağı ne olursa olsun gemi ve su araçlarının atıkları ile atık kabul tesislerince alınan atıkların, çevre mevzuatı gereğince manyetik bir kart vasıtası ile elektronik takibidir. İlk başta Muğla Ve Antalya’da pilot bölge olarak başlayan uygulama artık tüm kıyılarımızı kapsamaktadır.

Mavi kart uygulaması ortak kullandığımız denizlere kıyısı olan ülkeler arasında sadece ülkemizde mevcuttur.

Denizlerimizin kirletilmemesi ve gelecek kuşaklara denizlerin temiz aktarılması için önemli bir araç olacağına inandığımız Mavi Kart sistemi maalesef uygulamadaki aksaklıklar, mevzuat ve altyapı eksikleri nedeni ile amatör denizcilerin korkulu rüyası haline gelmiştir.

Denizlerimizi kirleten ana ve tali unsurlar doğru tespit edildiği takdirde amatör denizciler günah keçisi olmaktan kurtulup doğası gereği çevreye en fazla saygı gösteren ve gönüllü çevre muhafızı olarak sisteme olumlu katkı yapacaklardır.

Unutulmamalıdır ki amatör denizciler TURMEPA temizlik mamullerini kullanarak ve teşvik ederek kısıtlı bütçelerine rağmen sistemi desteklemektedir.

GENEL DURUM

8333 km. sahil şeridi bulunan ülkemiz, Marmara hariç diğer denizleri komşuları ile paylaşmaktadır.

Bütün Avrupa’yı dolaşarak Karadeniz’e ulaşan nehirlerin getirdiği kirlilik boğazlar yolu ile Marmara ve Ege’ye ulaşmakta diğer yandan çok önemli bir suyolu olan bu denizler yoğun bir gemi trafiğini de taşımaktadır. Bu denizlerin temiz kalması öncelikle kıyısı olan ülkelerin ortak çözümler üretmesine bağlıdır.

 

Denizdeki biyolojik hayatın gelişmesi ve sürekliliği, sudaki oksijen, ısı miktarı ve Güneş ışığına bağlıdır. Bu üç fiziki şartı belirleyen kritik bölge ise deniz yüzeyidir.

Deniz suyunda bulunan oksijenin yaklaşık %70’ini denizlerdeki bitkiler üretir. Denizlerdeki doğal denge, evsel ve endüstriyel atıklar, zirai mücadele ilaçları, kimyasal ve petrol atıkları ile bozulmaktadır.

Organik atıklar ilk başta birim yoğunluğa bağlı olarak kirlenme yaratsa dahi ortamda doğal yollarla çözünüp kısa zamanda olumsuz etkisini kaybedebilmektedir. Buradan hareketle amatör denizci dışkısının denizi kirletmeyeceği söylenebilir. Aksi taktirde sahilden denize girenlerden de mavi kart istemek gerekirdi.

Oysa Petrol türevleri, pestisit ve ağır metal gibi kimyasal kirleticiler, deniz canlı hayatında doğrudan toksik, akut ve kronik etkileri yanı sıra dolaylı fizyolojik etkileri ile canlıların yumurtalarını, larvalarını ve genç bireylerini çok daha fazla etkileyerek canlı hayatını geri dönülmez şekilde yok etmektedir.

Yeterli ve nitelikli arıtmaya tabi tutulmadan deniz ortamına bırakılan karasal atıklar, içinde taşıdığı kimyasallar nedeniyle denizdeki canlı hayatının en büyük düşmanlarıdır.

Gemilerden kaynaklanan sintine suları ve petrol taşımacılığı esnasında oluşabilecek kazalar nedeniyle ortaya çıkan petrol kirlenmesi gemi kaynaklı kirleticilerin en önemlileridir.

Petrol ve türevleri deniz suyundan daha az bir yoğunluğa sahip olduğundan, yüzeyde bir tabaka oluşturmakta, bu da canlılar için hayat kaynağı olan oksijenin deniz içine yayılmasını önleyerek canlıların sürdürülebilir üretimlerini ve çoğalmasını engellemektedir.

 

 

2003 kişiye 1 amatör denizci teknesi düşen, 3-6 metre arası motorsuz kayık ve sürat motorları dahil 39.000 civarı amatör denizci teknesine sahip ülkemizde; amatör denizcilerden kaynaklı kirlilik hiç şüphesiz en masum olanı ve istatistik değerleri etkilemeyecek kadar düşük orandadır. 

ULUSLAR ARASI MEVZUAT; Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi için Uluslararası yasal çerçeve Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenmiştir.  İMO üye ülkeler arasında dayanışma oluşturarak karar ve tavsiyelerde bulunur. Mevzuat ile ilgili bilgi alış verişlerinde bulunulmasını sağlar. Ülkemiz IMO’ya 1958 yılında üye olmuştur

2 Kasım 1973 tarihinde IMO’da kabul edilen MARPOL 73/78 Sözleşmesi, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi konularını düzenleyen temel uluslararası sözleşmedir. Ülkemiz MARPOL 73/78’e  24 Haziran 1990 tarihinde taraf olmuştur.

MARPOL 73/78 Ek-1 Madde 10’da Akdeniz ve Karadeniz Özel Alan Olarak belirlenmiştir. Atıkların denize atılması yasaklanmış ve Akdeniz’e kıyısı olan her limanda atık alım tesislerinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak MARPOL, 400 GT ve üstü büyüklükte veya daha küçük olmakla birlikte 15’den fazla yolcusu olan gemileri bağlıyor. Diğerleri ile ilgili kararları ulusal otoriteye bırakıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı kapsamında Akdeniz ülkelerinin katılımıyla düzenlenen Barselona Sözleşmesi 2008 COP-15 400GT’dan küçük özel tekneler için sadece sıvı atık tankı bulundurma zorunluluğunu tanımlamakta ve tank koyulamayacak kadar küçük teknelerin kıyıdan açıkta tuvalet kullanmaları gerektiğini belirlemektedir.

AB’nin özel tekneler yönetmeliği ise sıvı atık biriktirme tankı bulundurma ve bu tankın güverte üstü bağlantısını düzenlemektedir.

ULUSAL MEVZUAT; 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 26.12.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği amatör denizcileri yakından ilgilendirmektedir.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA;

Yasaklama; Md. 8 Kirletme Yasağı Her türlü atık ve artığı alıcı ortama vermek yasaktır.

Tesis Yükümlülüğü; Md.11 (değişik 26.4.2006-5491/8 md) Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve  öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler………..

Liman, tersane, gemi-bakım onarım, gemi söküm, marina gibi kıyı tesisleri; kendi tesislerinde ve gemi ve diğer deniz araçlarında oluşan petrollü, yağlı katı atıklar ve sintine, kirli balast, slaç, slop gibi sıvı atıklar ile evsel atık su ve katı atıkların alınması, depolanması, taşınması ve bertaraf ile ilgili işlemleri ve tesisleri yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler……….

Denetim; Md.12 (Değişik: 26.4.2006-5491/9 md.) Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir… İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar.

Cezalar; Md. 20 (Değişik: 26.4.2006-5491/14 md.)  İdarî nitelikteki cezalar; … g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ her yıl için güncellenmektedir. 2019 için bu tutar 18.037,00TL dır)

ALTYAPI VE UYGULAMALAR

Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine dayanarak yayınlanan, 2013/12 sayılı Genelge’nin 2. Maddenin 2. Bendinde tanımlanan tüm gemiler mavi kart almak zorundadırlar. 10. fıkrasında ise: “Üzerinde pissu üretebilecek üniteleri bulunmayan gemilere (para-sailing gemileri vb.) pissu sorgulaması yapılmaz. Diğer atıkları için mavi kart sistemine tabidirler.” Hükmü yer almaktadır.

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ, Tanımlar MADDE 4.e göre  Cinsi, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araç Gemi olarak tanımlanmakta, buradan hareketle mavi kart kontrollerinde amatör denizci teknelerine gemi muamelesi yapılıp atık miktarı Gemilerin Teknik Yönetmeliğine göre kişi başı günlük 50 litre üzerinden hesaplanıp ceza yazılmaktadır. Olması gereken kişi başı günlük 2 litredir.

“ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 4 – ç) (Değişik:RG-13/9/2009-27348) Ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneleri, özel tekne olarak tarif etmektedir.”

ÖZEL TEKNELERİN KAYDI BELGELENDİRİLMESİ VE TECHİZATINA İLİŞKİN TEBLİĞ’in 4 sayılı ekinin  7. maddesi “Pis Su Tankı; tuvaleti olan teknelerde bulunacak, kişi başına günde en az 2 litre x 2 günlük birikime uygun hacimde olacaktır” Demekte ancak ceza tutanakları 50 litre üzerinden düzenlenmeye devam etmektedir.

Yasada yatların yanaştığı tesisler ve balıkçı barınakları için sıvı atık alım yükümlülüğü var. Sistemin çalışması için marina ve barınak olmayan yerlerde belediye iskelelerinde ve denizde gezici gemiler ile atık alınmalı. Ama bu yükümlülüğe kent merkezlerindeki marinalar dışında uyan yok. Atık alım tesisi olanlar çoğunlukla arızalı. Kapasiteleri yetersiz. Görevli personel hafta sonları izinli geceleri nöbetçi yok. Denizin gecesi gündüzü olmadığı gibi marina giriş-çıkışları hafta sonları doğal olarak yoğun ve sıra beklemek bıktırıcı boyutta.

Yasa hangi sıklıkla atık verilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme yapmadığı halde denetimlerde mavi kartın en son işlendiği tarih, kişi sayısı ve tank kapasitesi kıyaslanıp, teknenin çevre kirliliğine sebep olup olmadığına ilişkin somut bir bulgu ve tespite yer verilmeden hatta bazı teknelerde bulunan arıtma sistemleri dahi dikkate alınmadan ceza yazılmakta. Bu cezalara yapılan itirazlar mahkemelerde amatör denizciler lehine sonuçlanmaktadır.

Özellikle Ege de amatör denizcilerin ve tur teknelerinin günlük geziler düzenleyeceği kadar yakın karşı komşumuzda liman içi dışında atık boşaltımı denetlenmemektedir.

Daha önce belirttiğimiz gibi deniz kirliliğinin yaklaşık %95 ana kaynağı karasal olup, deniz araçlarından kaynaklı kirlilik %5 olsa bile bunun içinde amatör denizcilerin payı yüzlerle değil ancak binlerle ifade edilebilir düzeydedir.

Kıyılarımızdan yüzme mesafesindeki komşumuzda dahi uygulaması olmayan mavi kart uygulaması mevcut şekliyle her tarafı açık Nasrettin Hoca türbesinin kapısındaki kilit misali amatör denizcilerin boynundadır.

 

ÖNERİ VE TALEPLERİMİZ 

 • Yasalardaki Gemi/Özel tekne tanımı kargaşasına açıklık getirilmeli.
 • Tank kapasite hesapları ÖZEL TEKNELERİN KAYDI BELGELENDİRİLMESİ VE TECHİZATINA İLİŞKİN TEBLİĞ 4 sayılı ekine uygun kişi başına günde 2 litre üzerinden yapılmalı.
 • Ceza ancak somut çevre kirliliği tespiti halinde söz konusu olmalı.
 • Ana kirlilik kaynakları kurutulmalı.
 • Sabit ve yüzer, atık alım tesis sayısı ve kapasitesi yeterli düzeye ulaşmadan, sadece amatör denizci tekneleri uygulama dışında bırakılmalı.

 

SONUÇ

Yukarıda belirtilen önerilerimiz doğrultusunda en kısa sürede çözüm üretilmesinin, denizden ve denizcilikten uzak bırakılan Türk insanının önündeki engellerin kaldırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Doğası gereği çevre dostu olan, plajlarda denize giren insanlar kadar kirlilik nedeni olmayan amatör denizcilerin denize çıkmasını engelleme boyutuna gelen mavi kart uygulamasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve ilgili STK’ların bir araya gelerek detaylı şekilde masaya yatırması gereği açık olup federasyonumuz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

 

Saygılarımızla

AMATÖR DENİZCİLİK FEDERASYONU YÖNETİM KURULU

 1. Ahmet Altiparmak diyor ki:

  Bu Yonetmelige gore, 2.5m.boyunda, Baglama Kutugu Ruhsatnamesi olmayan, arkasinda, 2.5 HP gucunde bir distan takma motoru bulunan bir Tender Boat”a bile, yillik motor yagi atiginin Mavi Kart’a işlenmedigi gerekçesi ile, 2019 yili kriterlerine gore, 18,037.00TL ceza kesilebilir.
  Muhtesem uygulama!

  • adf diyor ki:

   Sayın Murat Ulukaya
   Bazı marinalar ücret almıyor. Her tesis kendi tarifesini uyguluyor. Mavi kartın işletilmesi tank kapasitesine bağlı belli bir gün yok. Denetimlerde kullanım
   hesabı kişi başı 25-50 litre üzerinden yapılıyor. Buna göre tedbir almanızı öneririz. Federasyonumuzun bu miktarın kişi başı günlük 2 litre olması gerektiğini savunuyor.
   Saygılarımızla

   • Murat Ulukaya diyor ki:

    İlginize teşekkürler. Benim teknem 6.5 m. boyunda bir özel tekne. Tuvaletim yok, lavobam yok. Hafta da bir veya iki defa denize çıkıyorum. Mavi kart uygulaması yönetmeliklerinde, bizim gibi küçük özel teknelerin kaç ayda bir sintine suyu ve atık yağ verilmesi gerektiği yazmadığı için, Sah.Güv.botları kontrollerini insiyatif kullanarak yapıyorlar, bu sebeblede kontrollerde farklı uygulamalara maruz kalabiliyoruz. Mavi kart vermeye yetkili lisanslı yetkililer, aldıkları eğitimde; dört ay atık su, dört ay atık yağ şeklinde olduğunu öğrenmişler. Ama bunun böyle olduğunu yazan bir yönetmelik olmadığı için amatör balıkçılar ile bot personeli karşı karşıya gelmektedir.

 2. Ahmet Sağbili diyor ki:

  Ben uzun suredir istediğim 4 m bir tekne aldım ama yasa yaptırımlar yüzünden birtürlü suya indiremiyorum aldıgım tekne 7 bin lira ama 18 binlira cezalardan bahsediliyor bu şekilde amator denizciliği insanlara sevdirmek değil nefret ettirmektedir siz fedarasyon olarak bu mavi kart olayına belirli kriterler getilmesini gerekmiyormu acaba mavi kartı almasan ceza alsan atık isletmesen yine ceza sogutuyor insanı suya salmadan satacağım herhalde gereginin yapilmasını arz ediyorum

  • adf diyor ki:

   Sayın Ahmet Sağbili
   Mevcut mevzuata göre teknenize mavi kart almanız gerekir. Tank kapasitenize göre atıklarınızı işlettiğiniz sürece ceza almazsınız. Teknenizde tuvalet, duş mutfak yoksa bile mavi kart diğer atıklar için ( örneğin motor yağı değişimi gibi ) çıkartmanız gerekir. Mavi kart konusundaki çelişkiler ve aksaklıklarla ilgili sitemizde yayınladığımız bir rapor var. Federasyonumuz bu raporu ilgili bakanlıklara iletti ve her platformda amatör denizcilerin sıkıntısını dile getirmektedir.
   Saygılarımızla

 3. Mustafa Uzel diyor ki:

  Balıkçı barınakları da atık su ve yağ alabilirler deniyor .Fakat hiçbir balıkçı barınağında tesis kurulmamış kurulması gereklimidir.Bakaanlık buralara büyükşehir belediyeleri tesis kuracak diyor ama hiçbir faliyet yok .Balıkçı barınağında bağlı tekneler olarak bu konuda ne yapabiliriz.

  • adf diyor ki:

   Sayın Mustafa Uzel
   Mavi kart uygulamaları konusunda federasyonumuz tarafından yayınlanmış bir rapor var. Bu raporda kirlilik kaynakları ve alt yapı eksiklikleri irdelenmiştir.
   Rapor çeşitli platformlarda Bakan dahil üst düzey yöneticilere ulaştırılmış olup her fırsatta dile getirilmektedir. Maalesef alt yapı konusunda bu kadar eksik varken
   amatör denizci teknelerine mavi kart cezaları kesilmeye devam ediyor.

   Balıkçı barınağında bağlı tekneler olarak birlikte barınak yönetimine taleplerinizi iletebilir olumlu cevap alamazsanız Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne, Valilik ve nihayetinde
   CİMER’e şikayet edebilirsiniz. Toplu hareket edildiği takdirde sonuç almak mümkün.

   Tarih sayı aldığınız başvuruların bir örneğini federasyonumuza ilettiğinizde ilgili merciler nezdinde girişimde bulunabiliriz.
   (cevabın ekine sitedeki mavi kart raporunu ekleyebilirsin)
   Saygılarımızla

  • Hıraç dilber diyor ki:

   Teknemin mavi kartı var arızalı olduğu için 4 senedir karada teknemi sattım alan kişi onarıp suya indirirken mavi Karta atık vermediği için cezai işlem uygulamak istiyorlar atık olmayan çalışmayan tekneden ne atığı cezası istiyebilirler bilgilendirirmisiniz

   • adf diyor ki:

    Sayın Mustafa Uzel
    Teknenizde; boşaltılacak atık birikmediği sürece mavi kartı işletmek gibi bir zorunluluk olmamasına ve mavi kartın hangi sıklıkla işletileceğine dair bir hüküm bulunmamasına rağmen maalesef bu tür aksi uygulamalar yapılıyor. Şu kadar gün şu kadar kişi denizde kaldınız bu kadar atık birikmiştir bunu mavi karta işletmediniz diye kesilen cezaları Mahkemeler “Atığın denize boşaltıldığını somut belgelemeden hesaben ceza uygulanamaz” diye bozuyor. Dava açmanızı öneririz.

 4. Tamer yiğit diyor ki:

  4.95 tekne aldım yeminle bu cezalardan korkuya indirme yeri sorunlarına kadar bıktım vallaha satacam bu nedir ya yeminle denizden soğudum.Mavi Kartı sormadığım merci kalmadı kimse vermiyor.Bizde yok diyor böyle bir düzenmi olur nalet olsun parası neyse vercem kart yok ceza var..

  • adf diyor ki:

   Sayın Tamer Yiğit
   Mavi kart marinalar veya barınaklardan temin edilebilir. Herhangi bir kısıtlama yok. Siz nerelere müracaat ettiniz belirtmemişsiniz. Ancak bulunduğunuz yerin Çevre Şehircilik İl/İlçe müdürlüklerine başvurup size en yakın satış yerini öğrenebilirsiniz.
   Saygılarımızla

 5. Ahmet Sağbili diyor ki:

  Slm hayırlı günler bende 4 m tekne var ve bununla ayda bikere yada 2 3 ayda birkere denize çıkıcam bu mavi kartı işletme suresi varmı mesala ayda birkere veya yılda şukadar atık bildirmek zorundasinız diye acaba teşekkurler

 6. Hüseyin diyor ki:

  Merhaba 3,60 aleminyum tabanlı botum var mavi kart çıkardık bulunduğum köyde barınak var fakat atık tankı yok atık tankı olan başka bir yerde işletmem mümkün mü yani botum bir yere bağlımı olması gerekir

 7. Faruk Ceylan diyor ki:

  “Atık beyan takibi kartı “ile “Atık Transfer Kartı” aynı kart mıdır ? Sitenizde gösterilen kartın üzerinde Atık beyan takibi kartı yazıyor. Ancak bana verilen kartta Atık Transfer Kartı ibaresi var. Teşekkür ederim

  • adf diyor ki:

   Sayın Mesut Bozkurt
   Federasyonumuzun Mavi Kart konusundaki ayrıntılı görüşleri Sitemizin “Güncel Başlığı altında 2. sayfada” yayınlanmış “Mavi Kart Uygulamaları 2019/1” sayılı raporda mevcuttur.

   Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine dayanarak yayınlanan, 2013/12 sayılı Genelgenin 2. Maddenin 2. Bendinde tanımlanan tüm gemiler mavi kart almak zorundadırlar. 10. fıkrasında ise: “Üzerinde pis su üretebilecek üniteleri bulunmayan gemilere (para-sailing gemileri vb.) pissu sorgulaması yapılmaz. Diğer atıkları için mavi kart sistemine tabidirler.” Hükmü yer almaktadır.

   Genelgenin bu maddesi gereği teknenize mavi kart çıkartmanız sorulduğunda ibraz etmeniz gerekiyor. Sizinki gibi tekneler için bu uygulama pratikte ne kadar anlamlı, bu konuda haklısınız ancak maalesef genelge böyle kartınız olmadığı için ceza ödeyebilirsiniz. Motor Yağı değişimi gibi durumları mavi kartınıza işletebilirsiniz.
   Saygılarmızla

 8. Mehmet Emin Avşaroğlu diyor ki:

  Avşa adasında 2 tane 4 mt.lik fiber teknem var.Liman kayıtları mevcut, ancak Avşa da atık toplama yeri ve liman yok,tekneler devamlı kıyıdan açıkta tonozlara bağlı. En yakın liman 12 mil uzaklıkta zaten oralara ulaşma olanağımız yok, yaz sezonunda ancak toplam 5-10 kez birkaç saatliğine güzel havada denize çıkabiliyoruz, kaldıkı belediye bile tüm adalarda kanalizasyonu denize pompalıyor, bizim atıklarımız hiçbir zaman olmaz, çöplerimizi belediye konteynerlerine atıyoruz. yağ değişim ve tekne bakımlarını karada yapıyoruz yılda bir kere, bizim durum ne olacak şimdi.

  • adf diyor ki:

   Sayın Mehmet Emin Avşaroğlu
   Maalesef sadece sizin değil pek çok bölgede bu tür sorunlar var her platformda yetkililere aktarılıyor. Sitemizde güncel başlığı 2. sayfada “Mavi Kart Uygulamaları 2019/1” raporunda konu detaylı incelenmiş ve önerilerimiz mevcuttur.
   Saygılarımızla

  • adf diyor ki:

   Sayın Semih Rençber
   Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine dayanarak yayınlanan, 2013/12 sayılı Genelge’nin 2. Maddenin 2. Bendinde tanımlanan tüm gemiler mavi kart almak zorundadırlar. 10. fıkrasında ise: “Üzerinde pissu üretebilecek üniteleri bulunmayan gemilere (para-sailing gemileri vb.) pissu sorgulaması yapılmaz. Diğer atıkları için mavi kart sistemine tabidirler.” Hükmü yer almaktadır.
   Saygılarımızla

 9. Deniz diyor ki:

  Kolay gelsin bizden mavi kart için 250 TL yılda 3 defa atık boşaltma parası her atık için 200 TL istiyorlar yani 600+250 kart parası isteniyor liman dernekten bu para yasalmı artı yıllık liman kirası 720 TL veriyoruz toplam yıllık 1.570 TL para verecez denize tövbe edecem yeter ya bu mavi kart bedeli ve atık boşaltma ücreti uygunmu degilse nereye şikayette bulunmam gerekiyor tşk ederim

 10. İlhan Çakmak diyor ki:

  Sayın ADF,
  Benim botum 3,80, motorum 25hp iki zamanlı. Yani yağı benzine karıştırarak kullanıyorum. Dört zamanlı motorlardaki gibi atık yağım çıkmıyor. Bu durumda mavi kart almalı mıyım ?

 11. Metin bal diyor ki:

  Bu saçma uygulama iptal olma ihtimali varmı acaba? Ben koyda barakada yaşıyorum 4.60 polyester teknem var ama en yakın liman ıldırda
  ve denizden 3 saat . Sizden ricam karar örneklerini banada yollayabilirminiz . İyi çalışmalar

 12. Murat BALTA diyor ki:

  Merhaba,
  Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı 84973951-010.06.02-141875 sayılı ve “Denizcilik Atıkları Uygulaması hk” konulu genelge(2020/20)’nin 1/3. maddesi gereğince “Atık motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları bu genelge kapsamı dışındadır”
  Atık tankı olmayan balıkçı teknelerini genelgeden muaf tutacak önemli bir gelişme.
  Bilginize.

   • Vedat Gülener diyor ki:

    Sayın Murat Balta’nın yazdığı”Denizcilik Atıkları Uygulaması hk” genelgenin(2020/20)nin 1/3.maddesi gereğince”Atık motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları bu genelge kapsamı dışındadır” yazısına “Teşekkürler” cevabı vererek “ATIK MOTOR YAĞI DIŞINDA”Üretecek başka bir donanımı olmayan tekneler(lavabosu,tuvaleti,sintinesi olmayan)içten ve kıçtan motor takan tekneler “MAVİ KART”almaya bilirler mi?Yoksa Mavi kartı alıp bu kartın uygulamaları dışındamıdırlar?Teşekkür ederim.

 13. Nedim Uysal diyor ki:

  Ben Eskişehirde yaşıyorum. 4,50 yeni tekne aldım. Eskişehir liman başkanlığına kaydını yaptırdım. Yılda bir kez denize tatile 1 haftalığına gidecem. Tabiki teknem le. Yağ değişimini belkide birkaç yılda yapacağım. Tabikide Eskişehirde ve kendim yapacağım. (motor servisi ilimizde yok) benim ne gibi adımlar atmam gere. Mahkeme kararlarından banada gönderirseniz sevinirim. Çok teşekküler, iyi çalışmalar dilerim.

  • adf diyor ki:

   Artık mavi kart almanız gerekmiyor federasyonumuz sayfasında GÜNCEL başlığı altında T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DENİZCİLİK ATIKLARI UYGULAMASI (DAU) GÜNCEL YÖNETMELİĞİNİ indirebilir ve uygulamayla ilgili sorunlarınızı Çevre Şehircilik İl/İLÇE müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

  • adf diyor ki:

   Artık mavi kart almanız gerekmiyor federasyonumuz sayfasında GÜNCEL başlığı altında T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DENİZCİLİK ATIKLARI UYGULAMASI (DAU) GÜNCEL YÖNETMELİĞİNİ indirebilir ve uygulamayla ilgili sorunlarınızı Çevre Şehircilik İl/İLÇE müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

  • adf diyor ki:

   Mavi kart cezası mahkeme kararları mail adresinize gönderildi. Mavi kart kalktı yerine DAU geldi geniş bilgi için sitemiz GÜNCEL başlığı altındaki Denizcilik Atıkları Uygulaması bölümünü inceleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın