09.07.2018 tarih 703 sayılı KHK’nin 31. Maddesi ile yürürlükten kaldırıldı. – ADF | Amatör Denizcilik Federasyonu

09.07.2018 tarih 703 sayılı KHK’nin 31. Maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.

27.01.2017 Tarihinden önce iktisap edilmiş yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçişini kolaylaştıran mevzuat  09.07.2018 tarih 703 sayılı KHK’nin 31. Maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.

 

(1) Bu KHK’nin Adı “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanu Hükmünde Kararname” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Kanun Hük. Kar. nin Tarihi                :  26/9/2011       No  : 655

Yetki Kanununun Tarihi                     :  6/4/2011         No  : 6223

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi :  1/11/2011       No  : 28102 (Mükerrer)

Yayımlandığı Düstur                           :  Tertip : 5       Cilt : 51 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görevler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)

………

………

………

GEÇİCİ MADDE 8 (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.)

Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişine ilişkin istisnalar

Yürürlük

MADDE 45– (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46– (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın